Kadry i płace

W ramach usługi, w jej skład wchodzą następujące czynności :

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy, w tym przygotowywanie według obowiązujących przepisów dokumentów kształtujących stosunek pracy, (umowy o pracę, zmiany warunków umów, świadectwa pracy, korespondencja z pracownikiem po ustaniu zatrudnienia),
 • zgłaszanie / wyrejestrowywanie  w systemie ZUS pracowników,  jak również członków  rodziny, zleceniobiorców, członków RN oraz obsługa profilu PUE,
 • kierowanie pracowników na wstępne badania lekarskie oraz bieżąca kontrola tych badań (okresowych i kontrolnych),
 • bieżąca kontrola szkoleń BHP – wstępnych, okresowych,
 • ustalanie dla każdego pracownika obowiązującego limitu urlopu wypoczynkowego za dany rok, ustalanie uprawnień do urlopów macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, oraz  innych urlopów dodatkowych,
 • ustalanie uprawnień do odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności,
 • pomoc w przygotowaniu rozkładu czasu pracy dla poszczególnych systemów w różnych okresach rozliczeniowych, oraz kontrola jego zgodności z kodeksem pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń za pracę wraz z przysługującymi dodatkami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznym regulaminem wynagradzania, naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, naliczanie odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
 • ustalanie prawa i naliczanie należnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego,
 • naliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • dokonywanie potrąceń związanych z zadłużeniem pracownika (komornik, zaliczki), jak również dokonywanie potrąceń związanych z ubezpieczeniem grupowym i ustalanie  innych świadczenia pozapłacowych : ryczałty i ekwiwalenty, samochód służbowy, świadczenia medyczne, posiłki profilaktyczne, dokształcanie pracownika,
 • sporządzanie i drukowanie list wynagrodzeń, odpowiednich zestawień do list płac,  zbiorówek, oraz przygotowanie PK w pliku do importu,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie i nadzór nad poprawnością umów cywilnoprawnych w tym  ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego oraz naliczanie wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac,
 • sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzenia za pracę i umów cywilnoprawnych, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązań wobec ZUS, PFRON, wszystko w pliku do zaciągnięcia do systemu bankowego Klienta,
 • obsługa wydzielonego konta płacowego, w tym realizacja przelewów na konta pracowników i zleceniobiorców oraz realizacja zajęć komorniczych,
 • PFRON – zgłoszenie Pracodawcy, deklaracje miesięczne i roczne,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników i innych podmiotów, korespondencja z komornikami i innymi instytucjami w zakresie spraw pracowniczych.

Skontaktuj się z nami!